[Hu00e0 Nu1ed9i] GIu00c1M Su00c1T PHu00c1T TRIu1ec2N KINH DOANH