Giu1ecfi tiu1ebfng Anh cu00f9ng EQuest- u0110u0103ng ku00fd liu1ec1n tay, nhu1eadn ngay su00e1ch hu1ecdc